Regulamin

REGULAMIN

SERWISU INTERNETOWEGO DIETICO.PL

OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 25.05.2018 ROKU

 

SPIS TREŚCI:

§ 1. Dane kontaktowe
§ 2. Definicje
§ 3. Postanowienia ogólne
§ 4. Wymagania techniczne
§ 5. Prawa i obowiązki Użytkownika
§ 6. Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług
§ 7. Składanie i potwierdzenie zakupu usługi
§ 8. Realizacja zamówienia
§ 9. Licencja niewyłączna
§ 10. Procedura reklamacji
§ 11. Odstąpienie od umowy
§ 12. Pozasądowy sposób rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
§ 13. Dane osobowe i pliki cookies
§ 14. Postanowienia końcowe

 

§ 1

Dane kontaktowe

1. Serwis internetowy jest dostępny w domenie https://dietico.pl  i jest prowadzony przez Usługodawcę jako wsparcie dla osób wykonujących zawód związany z układaniem jadłospisów m.in. dietetyka, lekarza, czy trenera fitness.

2. Kontakt z Usługodawcą realizowany jest na adres e-mail: kontakt@dietico.pl lub adres do korespondencji pisemnej: XLTEAM Justyna Lipińska os. Dolnośląskie 127/58 97-400 Bełchatów.

 

§2

Definicje

1. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług w wybranym okresie.

2. Formularz rejestracji – interaktywny formularz dostępny w Serwisie, którego wypełnienie jest niezbędne dla dokonania rejestracji konta Użytkownika.

3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Usługodawcą umowę w ramach Serwisu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Konto – indywidualne konto Użytkownika w serwisie uruchomione na jego rzecz przez Usługodawcę, w ramach którego są gromadzone dane podane przez Użytkownika dobrowolnie po uprzedniej rejestracji.

5. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta z Serwisu.

6. Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu.

7. Serwis internetowy – platforma internetowa do układania jadłospisów i kompleksowej obsługi pacjenta działająca w domenie https://dietico.pl

8. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.

9. Umowa – umowa sprzedaży Usługi zawierana albo zawarta między Użytkownikiem a Usługodawcą za pośrednictwem Serwisu internetowego.

10. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Użytkownikiem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Serwisu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

11. Usługa – będące przedmiotem świadczenia usług nabywanych za pośrednictwem Serwisu internetowego: dostęp do kartoteki pacjentów, przygotowywanych jadłospisów oraz prowadzenia terminarza.

12. Usługodawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą XLTEAM Justyna Lipińska, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzonej przez Ministra właściwego ds. gospodarki, NIP 7692055296 REGON 101292020

13. Użytkownik – konsument lub przedsiębiorca, który korzysta z usług Serwisu Dietico.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem, posiadający kwalifikacje wymagane do udzielania porad z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania.

14. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika składane za pomocą Formularza i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy.

 

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Serwis Dietico.pl jest to platforma do kompleksowej obsługi osób profesjonalnie zajmujących się dietetyką, w skład której to platformy wchodzi m.in. spis pacjentów, prowadzenie wywiadu dietetycznego, kreator układania jadłospisów.

2. Serwis internetowy dostępny w domenie https://dietico.pl prowadzony jest przez Justynę Lipińską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą XLTEAM Justyna Lipińska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o numerze NIP 7692055296  REGON 101292020.

3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia, której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług dostępnych w Serwisie.

4. Warunkiem dokonywania sprzedaży Usługi przez Usługodawcę jest zaakceptowanie przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

5. Zamówienia można składać siedem dni w tygodniu przez dwadzieścia cztery godziny na dobę.

6. Ceny podane w Serwisie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.

 

§ 4

Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

 • urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet oraz zainstalowaną przeglądarką internetową,
 • włączenie w przeglądarce apletów JavaScript, Cookies,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail),

2. Użytkownik może korzystać z udostępnionych funkcji Serwisu w sposób zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowanie Serwisu Dietico.pl, oraz innych użytkowników.

3. Usługodawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Użytkowników oraz przez nieuprawnione osoby trzecie. Usługodawca stosuje protokół SSL w celu zapewnienia bezpieczeństwa transmisji danych.

4. Usługodawca będzie dokonywał aktualizacji Serwisu i niezbędnych zmian w najszybszym możliwym terminie oraz w sposób najmniej uciążliwy dla Użytkowników.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody bądź straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałymi z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania Serwisu.

 

§ 5

Prawa i obowiązki Użytkownika

1. Użytkownik w ramach posiadanych kwalifikacji wymaganych do udzielania porad z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania może korzystać z Serwisu w celach związanych z obsługą swoich Pacjentów.

2. Usługodawca nie jest administratorem danych osobowych Pacjentów przetwarzanych przez Użytkownika. Użytkownik, jako administrator danych swoich Pacjentów, jest zobowiązany do spełnienia wobec nich obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych oraz zapewnienia podstawy prawnej przetwarzania ich danych osobowych.

3. Użytkownik, jako administrator danych osobowych swoich pacjentów jest zobowiązany wydrukować, podpisać i odesłać do Usługodawcy w 2 egzemplarzach umowę o powierzeniu przetwarzania danych, stanowiącej załącznik do regulaminu. Brak przesłania podpisanej umowy stanowi naruszenie umowy o dostęp do serwisu Dietico i może skutkować blokadą konta.

Wysłanie przez Użytkownika umowy o powierzeniu przetwarzania danych do Usługodawcy jest konieczne w momencie korzystania przez Użytkownika z odpłatnej wersji programu.

4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku dokonywania przez Usługodawcę aktualizacji Serwisu lub innych niezbędnych zmian, mogą nastąpić czasowe zakłócenia pracy Serwisu. O wszelkich przerwach w funkcjonowaniu Serwisu Usługodawca będzie informował w sposób powszechnie przyjęty w takich okolicznościach. W związku ewentualnymi zakłóceniami lub innymi czynnikami niezależnymi od Usługodawcy Użytkownik nie będzie występował z roszczeniami przeciwko Usługodawcy w związku z niemożnością czasowego korzystania z Serwisu.

 

§ 6

Warunki zawarcia umowy o świadczenie usług

1. W celu utworzenia konta Użytkownika konieczna jest rejestracja. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Utworzenie konta umożliwia dostęp do panelu klienta i ułatwia mu składanie kolejnych zamówień bez konieczności podawania swoich danych oraz umożliwia sprawdzenie stanu zamówienia. Umowa o prowadzenie konta klienta jest zawierana na czas nieoznaczony.

2. Usługodawca przewiduje okres wstępnego bezpłatnego testowania programu, który wynosi 14 dni od dnia zarejestrowania. Po tym czasie, jeśli Użytkownik zdecyduje się dalej korzystać z Serwisu oraz jego pełnej funkcjonalności, zobowiązany jest do zakupu Abonamentu. W przypadku rezygnacji z dalszego korzystania, konto Użytkownika zostaje zablokowane.

3. Utworzenie konta Użytkownika jest dokonywane po uprzednim:

 • zapoznaniu się z treści niniejszego Regulaminu,
 • zaakceptowaniu i wyrażeniu zgody na treść Regulaminu,
 • ustanowieniu loginu i hasła do konta przez Użytkownika,

4. Hasło do konta klienta jest znane tylko Użytkownikowi, który powinien dochować należytej staranności w zdefiniowaniu bezpiecznego hasła, jak i zachowaniu hasła i loginu w poufności.

5. Użytkownik nie może udostępniać swojego loginu i hasła osobom trzecim. Z indywidualnego konta Użytkownika może korzystać jedynie Użytkownik, do którego konto jest przypisane.

6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym o prowadzenia konta, jeżeli Użytkownik korzysta z funkcji Serwisu w sposób zakłócający jego funkcjonowanie lub w sposób naruszający prawa innych użytkowników lub osób trzecich, lub podejmuje działania polegające na rozsyłaniu niezamówionej informacji handlowej, bądź podejmuje innego rodzaju uciążliwe działania określane jako SPAM.

7. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:

 • formularz kontaktowy
 • prowadzenie konta Użytkownika
 • dostęp testowy przez pierwsze 14-dni od dnia zarejestrowania konta

8. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników drogą elektroniczną Usługę polegającą na odpłatnym udostępnianiu platformy dla w zakresie udostępnienia programu dietetycznego w ramach Abonamentu:

 • Abonament 30 dni
 • Abonament 180 dni
 • Abonament 365 dni

9. Opłata za Abonament może być dokonana w formie:

 • jednorazowej płatności
 • miesięcznych płatności.

10. Usługodawca daje możliwość rozłożenia opłaty na raty w wymiarze:

 • Abonament 180 dni na 6 rat
 • Abonament 365 dni na 12 rat

11. W przypadku wybrania płatności miesięcznych, Użytkownik zobowiązuje się opłacić pierwszą ratę podczas składania zamówienia poprzez system PayU. Kolejne raty Użytkownik zobowiązany jest opłacać, zgodnie z podanym na fakturze i zamówieniu harmonogramem bezpośrednio na konto firmy XLTEAM:

Dane konta Usługodawcy:

XLTEAM Justyna Lipińska

os. Dolnośląskie 127/58

97-400 Bełchatów

ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 16105019371000009249460610

12. W przypadku wybrania przez Użytkownika płatności miesięcznych za wybrany Abonament, Usługodawca udziela Użytkownikowi rabat w stosunku do ceny Abonamentu 30 dni w wysokości:

 • 15% dla Abonamentu 180 dni
 • 25% dla Abonamentu 365 dni

13. Jeżeli Użytkownik nie dokona płatności w określonej kwocie i terminie, a opóźnienie będzie dłuższe niż 10 dni, Usługodawca ma możliwość zablokowania konta Użytkownika do czasu uiszczenia przez niego opłaty.

14. Użytkownik, który zdecyduje się  na jednorazową opłatę za Abonament 180 dni lub Abonament 365 dni i dokona opłaty za w.w Abonamenty, dostanie bonus w postaci dodatkowego, bezpłatnego, ograniczonego czasowo dostępu do programu Dietico:

 • Abonament 180 dni – 30 dni dostępu do pełnej wersji programu Dietico gratis
 • Abonament 365 dni – 90 dni dostępu do pełnej wersji programu Dietico gratis

15. Użytkownikowi posiadającemu status studenta przysługuje możliwość zakupu programu w nastepujących cenach:

 • Abonament 180 dni – 199 zł brutto
 • Abonament 365 dni – 299 zł brutto

Oferta przysługuje studentom studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Użytkownik – Student zobowiązuje się do wysłania Usługodawcy skanu legitymacji studenckiej w celu weryfikacji statusu studenta na adres kontakt@dietico.pl. Możliwość zakupu programu ww cenach zostanie przyznana po pozytywnej weryfikacji przez Usługodawcę statusu studenta, o czym zostanie on poinformowany w zwrotnej wiadomości mailowej.

16. Dany Abonament związany jest każdorazowo z indywidualnym kontem Użytkownika w ramach którego został uregulowany. Brak możliwości zaliczenia opłaconego abonamentu na poczet innych zobowiązań danego Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

 

§ 7

Składanie i potwierdzenie zakupu Usługi

1. Użytkownik po zarejestrowaniu indywidualnego konta może korzystać za darmo z Serwisu Dietico.pl przez okres dwóch tygodni. Po upływie tego okresu, liczonego od dnia zarejestrowania konta, możliwość dalszego korzystania z Usługi jest odpłatna po wcześniejszym dobrowolnym złożeniu zamówienia przez Użytkownika.

2. W celu złożenia Zamówienia należy:

 • Zalogować się na swoje indywidualne Konto
 • Wybrać Usługę będącą przedmiotem Zamówienia, a następnie zatwierdzić.
 • Opłacić zamówioną Usługę poprzez dokonanie płatności poprzez PayU lub na rachunek bankowy Usługodawcy nr 16 1050 1937 1000 0092 4946 0610 w terminie 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

3.  Użytkownik, który zdecydował się na zakup Abonamentu i wybrał płatności miesięczne, opłatę za pierwszą ratę płaci po złożeniu zamówienia, kolejne – zgodnie z harmonogramem spłat, znajdujący się na fakturze i zamówieniu. Druga i kolejne raty, powinny być opłacone bezpośrednio na nr rachunku Usługodawcy.

Dane konta Usługodawcy:

XLTEAM Justyna Lipińska

os. Dolnośląskie 127/58

97-400 Bełchatów

ING Bank Śląski S.A

Nr rachunku: 16105019371000009249460610

 

4. Usługodawca potwierdza przyjęcie zamówienia przez wysłanie informacji na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usługi dochodzi z chwilą potwierdzenia złożenia zamówienia.

§8

Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu Zamówienia Użytkownik otrzymuje automatyczne potwierdzenie złożonego zamówienia.

2. Aktywacja Usługi odpłatnej dokonana zostaje niezwłocznie po dokonaniu płatności przez Użytkownika oraz zaksięgowaniu środków pieniężnych na rachunku bankowym Usługodawcy. Czas ważności usługi odpłatnej liczony jest od momentu aktywacji usługi. Aktywacja usługi oznacza rozpoczęcie świadczenia usługi odpłatnej przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika.

3. Usługodawca wystawia fakturę obejmującą zamówione Usługi odpłatne. Faktura jest dostępna do pobrania w ciągu 7 dni od dokonania zapłaty w panelu administracyjnym Użytkownika.

 

§ 9

Licencja niewyłączna

1. Materiał udostępniany Użytkownikom w ramach Usługi serwisu Dietico.pl oraz wygląd i treści publikowane w Serwisie stanowią własność Usługodawcy i są objęte ochroną wynikającą z ustawy o prawie autorski i prawach pokrewnych.

2. Usługodawca udziela Użytkownikom, którzy korzystają z odpłatnych usług Dietico.pl ograniczonej w czasie okresem ważności Abonamentu, licencji niewyłącznej, uprawniającej do korzystania z materiałów udostępnionych w ramach usług Dietico.pl, wyłącznie na użytek własny związany bezpośrednio z korzystaniem z Serwisu.

3. Materiały udostępniane w ramach Usług Dietico.pl mogą być wykorzystywane dla celów:

 • wyświetlania na ekranie urządzenia wykorzystywanego przez Użytkowania do korzystania z usług Dietico.pl,
 • zapisywania w pamięci takiego urządzenia, na dowolnych nośnikach pamięci elektronicznej,
 • drukowania przez Użytkownika,
 • wykorzystywania do użytku własnego w ramach prowadzonych działalności względem swoich klientów (pacjentów).

4. Wynagrodzenie z tytułu udzielonej licencji zawiera się w kwocie danego Abonamentu.

5. W przypadku używania przez Użytkownika:

 • materiałów w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający prawa autorskie Usługodawcy
 • rozpowszechnianie, upublicznianie materiałów, sygnowanie ich swoim nazwiskiem, do których Usługodawcy przysługują majątkowe prawa autorskie bez pisemnej jego zgody,
 • publikowanie w Serwisie stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usługodawcy
 • publikowanie materiały lub treści o charakterze bezprawnym,
 • inne wykorzystywanie Serwisu na szkodę Usługodawcy,

– dokonana zostaje blokada  indywidualnego konta Użytkownika.

6. Zablokowanie indywidualnego konta w serwisie Dietico.pl powoduje utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub całości usług Serwisu. Zablokowanie możliwości korzystania z danej usługi zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

7. Umieszczając Materiały w ramach Serwisu Użytkownicy dobrowolnie i nieodpłatnie przenoszą na Usługodawcę majątkowe prawa autorskie do stworzonych przez siebie utworów.

 

§ 10

Procedura reklamacyjna

1. Reklamacje mogą być składane pisemnie, drogą elektroniczną lub przy wykorzystaniu wzoru formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.

2. Reklamacje można składać na adres XLTEAM Justyna Lipińska os. Dolnośląskie 127/58 97-400 Bełchatów lub kontakt@dietico.pl

3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia, określenia daty wystąpienia przyczyny uzasadniającej złożenie reklamacji, żądanie oraz numer rachunku bankowego Użytkownika, na które w razie uwzględnienia reklamacji dotyczącej wad fizycznych lub prawnych Usługi, Usługodawca zwróci cenę Usługi.

4. W przypadku wystąpienia wady zakupionej Usługi Użytkownik ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie cywilnym.

5. Usługodawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli nie rozpatrzy reklamacji w tym terminie, uważa się, że reklamację uznał.

6. Usługodawca rozpatruje reklamację drogą korespondencji elektronicznej, wysłanej na adres elektroniczny reklamującego.

 

§ 11

Odstąpienie od umowy

1. Użytkownik, który zawarł umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta. Skorzystanie z formularza o odstąpieniu od umowy nie jest obowiązkowe.

2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usługi. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. W przypadku przesłania oświadczenia przez Użytkownika drogą elektroniczną Usługodawca niezwłocznie prześle Użytkownikowi na podany przez niego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

4. Skutki odstąpienia od Umowy:

 • w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
 • w przypadku odstąpienia od Umowy Usługodawca zwraca Użytkownikowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności
 • zwrotu płatności Usługodawca dokonuje przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Użytkownika użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Użytkownik wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

5. Użytkownikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy odpłatnych usług świadczonych w ramach Serwisu Dietico.pl, ze względu na charakter świadczenia usług, których przedmiotem jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, w przypadku gdy spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Użytkownika przed upływem 14 dni (czternastu) do odstąpienia od Umowy i po poinformowaniu Użytkownika przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy.

 

§ 12

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika (przedsiębiorcę).

2. Spory wynikłe z realizacji Umowy rozwiązywane będą w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Użytkownik może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Użytkownika z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach, oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php,  oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

4. W przypadku braku zainteresowania ze strony Użytkownika możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów  rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

§ 13

Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników (imię i nazwisko, adres e-mail) zbieranych za pośrednictwem Serwisu internetowego jest Usługodawca, który podejmuje niezbędne środki w celu ich ochrony.

2. Dane osobowe Użytkowników zbierane przez administratora za pośrednictwem Serwisu internetowego zbierane są po zaakceptowaniu Regulaminu. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna ze złożeniem oświadczenia o treści:

 • zapoznałem się z Regulaminem Serwisu Dietico.pl i akceptuję jego postanowienia
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przeze mnie przekazanych w celu należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu w celu założenia indywidualnego Konta Użytkownika, świadczenia usług w ramach Serwisu, w celach statystycznych oraz archiwalnych.

4. Usługodawca zapewnia ochronę danych osobowych wymaganą Ustawą o ochronie danych oraz Regulaminem. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, może także wyrazić sprzeciw na przetwarzanie jego danych osobowych w celu reklamy i marketingu bezpośredniego usług własnych.

5. W przypadku wygaśnięcia Abonamentu i niewykupieniu nowego, indywidualne Konto Użytkownika zostaje zamknięte w związku z rozwiązaniem Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W takiej sytuacji Użytkownik będzie miał podgląd do swoich danych. Na żądanie Użytkownika dane będą usuwane.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

7. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

8. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Serwisu.

9. Administrator informuje niniejszym, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji korzystanie z Serwisu może być utrudnione.

10. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane poprzez Serwis internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn m.in. zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Usługodawca informuje Użytkowników z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. Materiały umieszczane Serwisie Dieticp.pl nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania jakichkolwiek środków farmaceutycznych ani jako forma terapii.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

5. Na wypadek, gdyby niektóre postanowienia niniejszego regulaminu okazały się nieważne, bezskuteczne lub mogłyby być uznane za klauzule niedozwolone, wówczas nie powoduje to nieważności całego regulaminu, ale w miejsce powyższych postanowień zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy prawa.

 

Powiązane dokumenty:

1. Umowa powierzenia danych osobowych
2. Formularz odstąpienia od umowy
3. Formularz reklamacyjny

Logowanie
AKTUALNA PROMOCJA: -50% NA ABONAMENT 6 i 12 MSC W PLANIE PREMIUM (21-27.09.2020)SPRAWDŹ